Doradztwo REACH, karty charakterystyki

Jeżeli dalszy użytkownik lub dystrybutor nie żąda karty charakterystyki, nie musi ona być dostarczona, jeżeli substancjom niebezpiecznym lub preparatom niebezpiecznym oferowanym lub sprzedawanym ogółowi społeczeństwa towarzyszy dostateczna informacja, pozwalająca użytkownikom na podjęcie niezbędnych środków dotyczących ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska.

Doradztwo REACH

Ewelina Drelich Consulting doradza w zakresie rejestracji REACH, CLP, tworzenia kart charakterystyk, rejestracji kosmetyków i wprowadzania kosmetyków na rynek.

Każdy dostawca substancji w jej postaci własnej lub w preparacie, który nie musi przekazywać karty charakterystyki substancji, powinien zapewnić odbiorcy następujące informacje:

  • identyfikację, czy substancja podlega autoryzacji i szczegóły wszelkich autoryzacji, udzielonych lub odrzuconych w tym łańcuchu dostaw;
  • szczegóły jakichkolwiek nałożonych ograniczeń;
  • wszelkie inne dostępne i istotne informacje o substancji, konieczne do umożliwienia zidentyfikowania i zastosowania odpowiednich środków kontroli ryzyka. Włączając w to szczególne warunki, określone przez rejestrującego w jego dossier rejestracyjnym, które pozwoliło mi nie przeprowadzać pewnych testów, wymaganych przez REACH;
  • numer(y) rejestracji, jeśli są dostępne, dla każdej substancji, o której informacja jest przekazywana zgodnie z powyższymi punktami.

 

Karta charakterystyki dostarczana jest bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach:

  • gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach;
  • w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
  • w przypadku zastosowania ograniczenia.

Nowe informacje, opatrzone datą i oznaczone jako „Aktualizacja: (data)” dostarczane są bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub preparatu, którym dostawcy dostarczyli tę substancję lub preparat w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje rejestracji zawierają numer rejestracji.

Zmiany w rozporządzeniu REACH dotyczące karty charakterystyki:

Rozporządzenie komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Rozporządzenie obowiązuje dla substancji od 1 grudnia 2010 r. i dla mieszanin od 1 czerwca 2015 r.

Karta charakterystyki jest dokumentem, którego cel i rolę w ramach zharmonizowanego systemu można opisać w następujący sposób (na podstawie tekstu rozdziału 1.5 wersji 513 GHS ONZ):

Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie do celów ram regulacyjnych kontroli chemikaliów na stanowisku pracy. Pracodawcy oraz pracownicy14 korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach, w tym zagrożeniach dla środowiska, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa. Karta charakterystyki odnosi się do danego produktu i zazwyczaj [pod nieobecność załączonych stosownych scenariuszy narażenia] nie może dostarczyć konkretnych informacji odnoszących się do danego stanowiska pracy, gdzie produkt może być ostatecznie wykorzystywany, chociaż w przypadku produktów o wyspecjalizowanych zastosowaniach końcowych karta charakterystyki może zawierać więcej informacji dla pracowników. Podane informacje umożliwiają zatem pracodawcy: a) stworzenie programu aktywnej ochrony pracowników, w tym szkoleń dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy; oraz b) uwzględnienie wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony środowiska.

Karta charakterystyki stanowi ponadto ważne źródło informacji dla innych odbiorców docelowych w ramach GHS. Niektóre elementy zawartych w niej informacji mogą być więc wykorzystywane przez podmioty zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych, służby reagujące na nagłe wypadki (w tym ośrodki zatruć), osoby wykorzystujące w pracy pestycydy oraz przez konsumentów. Te grupy odbiorców mają jednak dostęp do dodatkowych informacji z różnych innych źródeł takich jak „Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Przepisy modelowe” (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations) i sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Celem wprowadzenia zharmonizowanego systemu oznakowania nie jest zatem zmiana podstawowego przeznaczenia kart charakterystyki, które mają służyć użytkownikom w miejscu pracy.

Wymagany format i treść kart charakterystyki w państwach członkowskich UE, w których obowiązuje bezpośrednio rozporządzenie REACH (oraz w innych krajach, które przyjęły to rozporządzenie), określono w załączniku II do rozporządzenia REACH. Pełną treść wersji załącznika II, która obowiązuje od 1 czerwca 2015 r., podano w rozdziale 3 niniejszego dokumentu.
Informacje w karcie charakterystyki muszą zostać podane w sposób jasny i zwięzły.

Doradztwo CLP

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP) harmonizuje przepisy i kryteria dotyczące klasyfikacji oraz oznakowania substancji i mieszanin w Unii11, uwzględniając kryteria klasyfikacji i zasady oznakowania Globalnego Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów ONZ (GHS). Rozporządzenie CLP przyczynia się do osiągnięcia celu GHS ONZ, którym jest jednolity opis i sposób komunikowania tych samych zagrożeń na całym świecie. Rozporządzenie CLP weszło w życie w dniu 20 stycznia 2009 r.

Ewelina Drelich Consulting

kontakt@kartymsds.pl
tel. 517 146 298