Wstępne szkolenia bhp w Krakowie

Zapraszamy na

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników w Krakowie

Szkolenie wstępne  jest przeznaczone  dla  wszystkich  pracowników, którzy rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy, a także studentów odbywających u pracodawcy praktykę oraz  dla uczniów  szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

 • Miejsce i termin – do uzgodnienia
 • Czas trwania – instruktaż ogólny – minimum 3 godziny lekcyjne
 • instruktaż stanowiskowy – 8 godzin lekcyjnych
 • Materiały – wykład, filmy, prezentacje multimedialne, dyskusje,

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • Szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej „instruktażem ogólnym”;
 • Szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej „instruktażem stanowiskowym”.

Wstępne szkolenia BHP w Krakowie

Celem instruktażu ogólnego jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

 • Podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy;
 • Przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
 • Zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku:

 • Pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych;
 • Pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższym punkcie;
 • Ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie  metod prowadzenia instruktażu.

Prowadzimy również inne szkolenia okresowe BHP:

 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników inzynieryjno-technicznych
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców służby BHP
 • Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby BHP
 • Szkolenie BHP dla pracowników, pracodawców i osób kierujących pracownikami przy pracy z azbestem
 • Szkolenia BHP, korespondencyjne, E-learning

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

 • Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej

Kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego „SOKRATES”
ul. Roosevelta 39
41-800 Zabrze

BIURO: (32) 273-02-01, (32) 740 92 01
Czynne: 7:30 – 18:30

Kontakt z specjalistami bhp i inspektorami ochrony przeciwpożarowej

tel. kom.: 795 – 000 – 396
tel. kom.: 795 – 000 – 896