O tłumaczeniach zwykłych i przysięgłych słów kilka…

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego. Tłumaczenie poświadczone (nazywane również uwierzytelnionym) stanowi papierowy dokument opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego i jego podpisem, a jego sporządzenie podlega określonym wymogom formalnym. Tłumaczenie dotyczy nie tylko samej treści dokumentu, ale również elementów dodatkowych takich, jak m.in. pieczęcie, podpisy, adnotacje i inne elementy graficzne. Strona tłumaczenia przysięgłego jest określona ustawowo i wynosi 1125 znaków ze spacjami tekstu tłumaczenia. Tłumaczenie poświadczone może dotyczyć dowolnego tekstu lub dokumentu, ale zwykle znajduje ono zastosowanie w przypadku tekstów, które wymagają potwierdzenia zgodności tłumaczenia z oryginałem i mają być przedłożone w odpowiednich instytucjach lub urzędach.

Zasady sporządzania tłumaczeń uwierzytelnionych określa Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 r. oraz Kodeks Tłumacza Przysięgłego

Tłumacz przysięgły jest uprawniony do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski, z języka polskiego na język obcy, a także do sprawdzania i poświadczania tłumaczeń w tym zakresie, sporządzonych przez inne osoby. Dokonując tłumaczenia imion i nazwisk z języków nieposługujących się alfabetem łacińskim lub posługujących się innym systemem pisma, tłumacz dokonuje transliteracji lub transkrypcji tych imion i nazwisk na podstawie dokumentów podróży lub ich kopii, a w przypadku braku tych dokumentów dokonuje tłumaczenia zgodnie z regułami pisowni obowiązującymi w kraju, w którym został sporządzony tłumaczony dokument. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism wydawanych w formie pisemnej tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko, a w środku wskazanie języka, w zakresie, którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych tłumaczeniach oraz poświadczonych odpisach pism, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium. Na sporządzonych tłumaczeniach i odpisach pism należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia lub odpisu, oraz czy tłumaczenie lub odpis jest poświadczony i przez kogo.

Tłumaczenie poświadczone (przysięgłe) musi zawierać oznaczenie kierunku tłumaczenia oraz informację o tym, czy tłumaczenie zostało wykonane na podstawie kopii (np. skanu), czy też z oryginału dokumentu. Jest to informacja o wiarygodności tłumaczenia jako takiego, ale zabezpiecza ona jednocześnie tłumacza na wypadek, gdyby miał do czynienia z kopią, w treści której wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje. Tłumaczenie ‘przysięgłe’ powinno zawierać odcisk pieczęci tłumacza przysięgłego, jego podpis oraz klauzulę poświadczającą zgodność tłumaczenia z dokumentem źródłowym. Tłumaczenie ‘przysięgłe’ ma odzwierciedlać formę i układ tekstu w dokumencie źródłowym, ale nie może wprowadzać czytelnika w błąd sugerując, że ma do czynienia z oryginalnym dokumentem, nie zaś jego tłumaczeniem.

Jeżeli chodzi o tłumaczenia zwykłe, to objętość tzw. strony obliczeniowej nie jest już w żaden sposób regulowana i zależy tylko od sposobu rozliczania przyjętego przez samego tłumacza (również wówczas, gdy jest to tłumacz przysięgły). Zwykle za stronę obliczeniową przyjmuje się 1500 znaków ze spacjami, ale biura tłumaczeń stosują również rozliczenia w oparciu o 1600, a nawet 1800 znaków ze spacjami. Jeżeli chodzi o stawkę za tłumaczenia przysięgłe, to uregulowana odgórnie stawka urzędowa obowiązuje tłumacza przysięgłego wyłącznie w odniesieniu do usług tłumaczenia pisemnego i ustnego świadczonych na rzecz organów administracji państwowej, prokuratury, policji oraz sądów. W rozliczeniach z pozostałymi zleceniodawcami (osobami prywatnymi, firmami etc.) stawki ustalane są na zasadach wolnorynkowych.

Więcej informacji na temat tłumaczeń przysięgłych i zwykłych znajduje się na stronie: http://www.tlumaczenia-kasprzyk.pl/pl/tekst/oferta

Zapraszam do kontaktu. Szybka wycena tłumaczenia, terminowość, profesjonalizm – tel. 608 722 438 – Jacek Kasprzyk  – Tłumacz Przysięgły Języka Angielskiego