Szyny CPM a rehabilitacja

Idea ciągłego ruchu biernego opracowana przez Saltera została nazwana skrótem CPM (ang. Continuous passive motion) i ma zastosowanie do dzisiaj. Urządzenie do ćwiczeń stawu kolanowego daje możliwość zastosowania ciągłego ruchu biernego po operacjach stawu kolanowego. Posiada możliwość regulacji prędkości ruchu, konta zgięcia, wyprostu i czasu przerwy pomiędzy ruchami. Dzięki użyciu artromotu we wczesnej rehabilitacji uzyskamy prawidłowy zakres ruchu i zmniejszenie dolegliwości bólowych. Zastosowanie szyny Artromot pozwala na ograniczenie powstawania obrzęków, występujących często po zabiegu chirurgiczneym. Tego rodzaju szyny stosujemy np. po zabiegach artroskopowych.

Szyny CPM

Aparaty ortopedyczne do ćwiczeń kolana i biodra wykorzystywane są w celu szybszego powrotu do pełni sprawności. Szyny do ćwiczenia kolana czy biodra przeznaczone są dla pacjentów po przebytym urazie lub zabiegu operacyjnym. Dzięki urządzeniu typu Artromot udaję się uzyskać dużo większe zakresy zgięci jak i wyprostu stawu kolanowego lub/i stawu biodrowego. Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej jest nieocenioną pomocą wspomagającą proces rehabilitacji.

Szyny do ćwiczenia kolana/biodra (szyny CPM) umożliwiają prowadzenie ciągłej rehabilitacji w domu pacjenta. Przeszkolony pacjent z łatwością poradzi sobie z obsługą urządzenia bez obecności osoby trzeciej.
Ćwieczenie na szynie CPM np. Artromotu umożliwia ciągłą, bezbolesną i dającą duże osiągnięcia terapię pacjenta bez potrzeby wychodzenia z domu. To pacjent po konsultacji z fizjoterapeutą, lekarzem decyduje kiedy i jak długo ćwiczy w domu.

Wskazania do reha­bi­li­ta­cji przy pomocy szyny CPM

 • kontuzje i skręcenia stawów
 • artrotomie, artroskopie z wycięciem błony maziowej
 • artroliza (uruchomienie zesztywniałego stawu)
 • operacje plastyczne na mięśniach
 • reha­bi­li­ta­cja po implan­ta­cji endo­pro­tez
 • mobi­li­za­cja stawu po dłu­go­trwa­łym unie­ru­cho­mie­niu np. w gip­sie lub orte­zie
 • oste­oto­mie korek­cyjne
 • wszel­kie ope­ra­cje z zespo­le­niem kości  (z moż­li­wo­ścią ćwi­czeń)
 • po zabie­gach artro­sko­po­wych
 • kon­tu­zje i skrę­ce­nia sta­wów
 • zabiegi na tkan­kach mięk­kich w oko­licy sta­wów
 • opa­rze­nia
 • wszelkie operacje rekonstrukcyjne z zespoleniem kości (z możliwością ćwiczeń)
 • osteotomia korekcyjna
 • odtworzenia operacyjne stawu łącznie z implantacjami endoprotez
 • zastarzałe zapalenia stawów
 • rekonstrukcje ACL
 • operacje na chrząstce stawowej (mikrozłamania, przeszczepy mozaikowe)
 • inne

Zalety szyny CPM

 • fizjologiczny zakres ruchomości zgodny z kątem zgięcia i zakresem fizjologicznego wyprostu
 • anatomiczne ustawienie: wyklucza przesunięcie punktu obrotowego stawu pacjenta przy wzrastającym zgięciu kolana
 • automatyczna blokada ruchu w wypadku wystąpienia napięcia w kończynie dolnej (moment reakcji mięśniowej na ból) – aparat zatrzymuje ruch
 • uniwersalność: stosowanie na lewej i prawej kończynie dolnej

Szyna CPM daje moż­li­wość cią­głej, bier­nej pracy koń­czyny dol­nej. Pręd­kość ruchu, jak rów­nież sto­su­nek pracy do odpo­czynku regu­lo­wa­nesą indy­wi­du­al­nie. Urzą­dze­nie jest pro­ste w obsłu­dze, a reha­bi­li­ta­cja przy jego pomocy staje się przy­jemna.

Ćwi­cze­nia przy uży­ciu szyny CPM mają zatem pozy­tywny wpływ na pod­rzy­ma­nie oraz poprawę spraw­no­ści mię­śni oddzia­łu­jąc na ich dłu­gość, ela­stycz­ność oraz rucho­mość.

Fizjo­lo­giczne zna­cze­nie ćwi­czeń bier­nych polega na wspo­ma­ga­niu dzia­ła­nia mecha­ni­zmu tzw. pompy mię­śnio­wej, powo­du­jąc spraw­niej­szy odpływ krwi żyl­nej z obwodu, co zapo­biega obrzę­kom zasto­ino­wym. Zyskuje na tym odży­wia­nie tka­nek obwo­do­wych, mię­śni i tore­bek sta­wo­wych.