Szkolenia BHP, rodzaje szkoleń

Szkolenia w zakresie bhp

Szkolenie wstępne

 • szkolenie wstępne obejmuje:
  -szkolenie wstępne ogólne – instruktaż ogólny,
  -szkolenie wstępne na stanowisku pracy – instruktaż stanowiskowy,
 • szkolenia wstępne przeprowadzane są według programów opracowanych dla poszczególnych grup (stanowisk).
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

Szkolenia BHP Katowice, Sosnowiec

02. Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż ogólny

instruktaż ogólny – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy – przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy, a także studenci odbywający praktyki studenckie i uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy.

Szkolenie wstępne w zakresie bhp – instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy dla:

 • pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,
 • pracownika przenoszonego na wyżej wymienione stanowiska oraz zatrudnionych na tych stanowiskach w przypadku zmiany procesu technologicznego, wprowadzenia substancji szkodliwych dla zdrowia czy nowych narzędzi, maszyn i innych urządzeń itp.,
 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktyki studenckie.
  Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę,
  posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktażu.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz.1860 z późn. zm.).

 

Szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają

Szkolenie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy:

 • osoby będące pracodawcami,
 • osoby kierujące pracownikami (kierownicy, mistrzowie i brygadziści).Szkolenie okresowe w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy:
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;
 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe l uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r. z póżn. zm.).

 

Szkolenie w zakresie bhp – okresowe

 • szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na trzy lata,
 • szkolenie pracowników na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników – nie rzadziej niż raz w roku,
 • pozostali – nie rzadziej niż raz na 5 lat
  Rozporządzenie Ministra gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z póżn. zm.).

Opłaty za szkolenia BHP ustalane są indywidualnie i zależą one na przykład od ilości osób oraz rodzaju szkolenia. Za nasze kursy staramy się proponować najniższe możliwe stawki. Przykładowe ceny wstępnych szkoleń BHP zaczynają się od 35 zł – przy grupach powyżej 5 osób.

Przykładowe ceny szkoleń okresowych zaczynają się już od 40zł za osobę (przy grupie powyżej 5 osób. Szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT.