Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich stanowisk pracy w zakładzie pracy.

Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy (Polska Norma PN-N-18002).
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy musi zostać przeprowadzona jeszcze przed jego oddaniem do użytkowania. Obowiązek oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy nakłada na każdego pracodawcę Kodeks Pracy,
 • po zastosowaniu środków technicznych, organizacyjnych lub ludzkich mających obniżyć ryzyko,
 • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,
 • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych,
 • po wprowadzeniu istotnych zmian technologicznych lub organizacyjnych na stanowisku pracy,
 • po zdarzeniu wypadkowym na danym stanowisku
 • przy stwierdzeniu choroby zawodowej na danym stanowisku
Uzyskujemy informacje wymagane do oceny, w tym audyt bhp ocenianego stanowiska, konsultacje z załogą i osobami odpowiedzialnymi za organizację pracy w sposób następujący:
 • Identyfikacja zagrożeń występujących na stanowisku i w procesie pracy;
 • Szacowanie ryzyka i określenie kategorii ryzyka;
 • Wskazanie działań mających na celu wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyka zawodowego;
 • Udokumentowanie i podsumowanie wyników oceny ryzyka;
 • Wdrożenie w formie instruktażu lub szkolenia BHP na stanowisku pracy

Pracodawca jest zobowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracodawca jest zobowiązany ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach. – K.P. art 226.

Przeprowadzamy szkolenia BHP na terenie całego kraju:

Sokrates

ul. Roosevelta 39 41-800 Zabrze

E-mail: sokrates.szkolenia@gmail.com
Tel.: (32) 273-02-01
Tel. kom.: 795 000 396 / 795 000 896