Immunologia w Instytucie 'Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka’ w Warszawie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście do Kancelarii Głównej-bud. F pok.10 bądź za pośrednictwem poczty) do Instytutu oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

 • Kierownik: Zespół Poradni Specjalistycznych
 • Lokalizacja: budynek C, niski parter, pokój 028
 • Zapisy: +48 22 815 72 21
 • Sekretariat tel: +48 22 815 72 21
 • Sekretariat fax:
 • Adres e-mail: poradnia.immunologia@ipczd.pl
 • Adres: Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)

Jak przygotować się do wizyty w Poradni? Co ze sobą zabrać?

 • na pierwszą wizytę należy zgłosić się rano w godzinach 9.00 – 10.00 na czczo
 • należy mieć ze sobą aktualne wyniki badań, karty wypisowe ze szpitala oraz książeczkę zdrowia dziecka

Profil działalności:

 • diagnostyka pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów  odporności
 • ustalenie wskazań do szczepień zaleconych
 • szczepienia chorych z grupy ryzyka

Osiągnięcia:

 • terapia dożylnymi preparatami immunoglobulin w warunkach ambulatoryjnych
 • leczenie podskórnymi immunoglobulinami – terapia domowa

  Informacje dodatkowe:

W wybranych przypadkach konieczne wykonanie badań specjalistycznych, które wykonywane są w godzinach porannych do 10.00 (z uwagi na konieczność opracowania materiału).

Klinika Immunologii to zespół doświadczonych pediatrów i immunologów klinicznych zajmujących się szczegółową diagnostyką i leczeniem pierwotnych niedoborów odporności oraz zaburzeń odporności ze współistniejącymi chorobami autoimmunizacyjnymi.

Prowadzimy diagnostykę w kierunku wszystkich znanych pierwotnych defektów odporności, obejmującą diagnostykę zaburzeń układu humoralnego, komórkowego, fagocytarnego oraz zaburzeń układu dopełniacza.

Badania diagnostyczne obejmują szeroką diagnostykę cytometryczną z badaniem fenotypu komórek krwi obwodowej i szpiku kostnego, oraz diagnostykę molekularną prowadzoną we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, obejmującą ponad 150 genetycznie uwarunkowanych pierwotnych zaburzeń immunologicznych.

Zajmujemy się diagnostyką i leczeniem powikłań infekcyjnych we wszystkich rodzajach pierwotnych niedoborów odporności oraz terapią lekami biologicznymi

Jesteśmy ośrodkiem kwalifikującym, przygotowującym oraz prowadzącym największą liczbę pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności, wymagającymi przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych (uzyskanych ze szpiku, krwi pępowinowej i obwodowej) od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych.

Kwalifikujemy do szczepień ochronnych dzieci z grup ryzyka, monitorujemy bezpieczeństwo i efektywność szczepień ochronnych.

Blisko współpracujemy z specjalistami z innych ośrodków diagnostyczno-leczniczych pierwotnych niedoborów odporności w Polsce i na świecie.